Bezpodstawne zwolnienie z pracy – na czym polega?

Taka sytuacja ma miejsce, gdy przyczyna wypowiedzenia umowy nie jest zgodna z rzeczywistością lub narusza przepisy prawa pracy. W Polsce kwestie te regulują przepisy Kodeksu pracy, które wymagają, aby wypowiedzenie było uzasadnione i prawidłowo udokumentowane. Pracodawca musi przedstawić konkretne dowody na poparcie swojego stanowiska. Brak takich dowodów może stanowić podstawę do uznania zwolnienia za bezpodstawne. Inną formę ma bezpodstawne zwolnienie z pracy na umowie zlecenie. Zleceniodawca nie jest zobowiązany w jakikolwiek sposób uzasadniać swojej decyzji, musi jednak przestrzegać ustalonego okresu wypowiedzenia – za jego naruszenie zgodnie z Kodeksem cywilnym będzie musiał wypłacić odszkodowanie.

Co zrobić, jeśli zwolnienie z pracy jest bezpodstawne?

Pracownik, który uważa, że został bezpodstawnie zwolniony, może złożyć odwołanie do sądu pracy. W tym celu powinien przygotować odpowiedni dokument zawierający argumenty i dowody świadczące o niesłuszności zwolnienia. Odwołanie od zwolnienia z pracy można złożyć osobiście lub wysłać pocztą do właściwego sądu pracy. Ważne jest również, aby w odwołaniu uwzględnić wszelkie naruszenia proceduralne, jakie mogły wystąpić podczas procesu zwolnienia. Postępowanie sądowe rozpoczyna się od złożenia pozwu. Sąd przeprowadza postępowanie dowodowe i może orzec o bezskuteczności wypowiedzenia i zasądzić przywrócenie na stanowisko lub odszkodowanie za nieprawne zwolnienie z pracy. Każda sprawa jest indywidualnie oceniana, a decyzja sądu zależy od konkretnych okoliczności. Dobrze przygotowane dowody i argumenty zwiększają szanse na korzystne rozstrzygnięcie sprawy.

Co zalicza się do mobbingu w pracy?

Mobbing w pracy to systematyczne, długotrwałe nękanie i zastraszanie pracownika, które ma na celu jego poniżenie, izolację lub wykluczenie z zespołu. Definicję mobbingu można znaleźć w Kodeksie pracy w art. 94(3), który wskazuje, że takie działania muszą być uporczywe i długotrwałe, a ich efektem jest obniżenie samooceny zawodowej pracownika, pogorszenie jego zdrowia psychicznego lub fizycznego.
Przykłady mobbingu w pracy obejmują:

 • ciągłe krytykowanie pracy bez uzasadnienia,
 • publiczne upokarzanie i ośmieszanie,
 • izolowanie pracownika od zespołu,
 • przydzielanie zadań poniżej lub powyżej kwalifikacji,
 • ignorowanie pracownika, nieudzielanie informacji niezbędnych do wykonania pracy,
 • grożenie i zastraszanie,
 • podważanie kompetencji zawodowych i umiejętności pracownika.

Te przykłady ilustrują, jak różnorodne mogą być formy zachowania, który negatywnie wpływa na atmosferę w pracy i zdrowie pracownika. Osoby, które mają wątpliwości, czy wobec nich jest stosowany mobbing w pracy, mogą skorzystać z pomocy adwokata Edyty Polak-Kukuły w Poznaniu. Nasza kancelaria może przeprowadzić analizę prawną, aby ustalić, czy zachodzą przesłanki ustawowe do wszczęcia postępowania sądowego.

Na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy o pracę?

Przed podpisaniem umowy o pracę warto dokładnie przeanalizować kilka kluczowych aspektów formalnych, aby uniknąć nieporozumień i problemów w przyszłości. Przede wszystkim należy upewnić się, że umowa zawiera wszystkie wymagane elementy oraz jest zgodna z przepisami prawa pracy.

Najważniejsze czynniki do sprawdzenia to:

 • rodzaj umowy — czy jest ona zawierana na czas określony, nieokreślony, czy okres próbny,
 • stanowisko i zakres obowiązków — dokładne określenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności,
 • wynagrodzenie — wysokość pensji brutto oraz dodatkowe świadczenia i ewentualne benefity,
 • czas pracy — wymiar godzin, ewentualne nadgodziny i sposób ich rozliczania,
 • okres wypowiedzenia — warunki i czas trwania okresu wypowiedzenia umowy,
 • urlopy i dni wolne — liczba przysługujących dni urlopowych i zasady ich przyznawania,
 • dodatkowe klauzule — wszelkie postanowienia dotyczące np. zakazu konkurencji czy poufności.

W zakresie usług kancelarii adwokackiej Edyty Polak-Kukuły w Poznaniu wchodzi analiza umów o pracę, która polega na określeniu zgodności z prawem wszystkich jej postanowień i określenia ewentualnych naruszeń.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, która dotyczy pracowników policji, ABW, CBA i innych. Kancelaria udziela pomocy osobom poszkodowanym w wyniku niekorzystnych uregulowań emerytalnych poprzez przygotowanie środka odwoławczego od wydanej decyzji przez dyrektora zakładu emerytalno – rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.