Zgodnie z art. 45 Konstytucji, każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Ta zasada dotyczy zarówno osób podejrzanych i oskarżonych, jak i poszkodowanych. Nadrzędnym zadaniem wymiaru sprawiedliwości jest szczegółowe zbadanie sytuacji każdej ze stron. Kancelaria Adwokacka Edyty Polak-Kukuły zajmuje się udzielaniem pomocy osobom biorącym udział w procesie karnym — niezależnie od ich roli.

Kancelaria Adwokacka Edyty Polak-Kukuły – sprawy o czyn z art. 286 KK

Oszustwo jest jednym z powszechnych przestępstw przeciwko mieniu i w najprostszym ujęciu może polegać na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia swoim majątkiem. Może przybierać bardzo różne formy – celowego wprowadzenia w błąd, zatajenia konkretnych informacji lub skorzystania z okazji, gdy inna osoba popełniła pomyłkę, a sprawca jej nie skorygował, ponieważ mógł się w ten sposób wzbogacić. Taki stan rzeczy sprawia, że sprawy o czyn z art. 286 KK często są długie, skomplikowane i oparte na bardzo złożonym postępowaniu dowodowym – w tej kwestii pomocą dla osoby podejrzanej może być adwokat.

Zgodnie z kodeksem karnym sprawca oszustwa może zostać ukarany przez pozbawienie wolności od 6 m-cy do 8 lat. Co więcej, przestępstwo z art. 286 KK ma również typ kwalifikowany — jeśli przedmiotem czynu był majątek o znacznej wartości (czyli przekraczającej 200 tysięcy złotych), sąd może zadecydować o pozbawieniu wolności nawet na lat 10. Art. 33 §2 KK przewiduje również możliwość nałożenia na sprawcę grzywny.

Ustalanie strategii postępowania z podejrzanym i oskarżonym

Po wsparcie ze strony prawnika można zwrócić się jeszcze przed rozpoczęciem postępowania i pierwszym kontaktem z sądem i organami ścigania. Sprawy o oszustwo często są bardzo niejasne, dlatego dla uzyskania sprawiedliwego wyroku kluczowe jest opracowanie odpowiedniej strategii. Na jej podstawie możliwe jest przygotowanie dowodów potwierdzających niewinność podejrzanego. Chociaż to na oskarżycielu leży obowiązek udowodnienia winy, współpraca z prokuratorem i udzielanie szczegółowych informacji w sytuacjach, gdy dana osoba nie popełniła zarzucanego jej czynu, może pomóc w szybszym umorzeniu sprawy.

Strategia ustalona przez adwokata jest także pomocą dla osób, które popełniły przestępstwo z art. 286 KK i są go świadome. Na etapie przygotowania obrony prawnik razem z podejrzanym ustalają, czy i w jaki sposób powinien odpowiadać na pytania. Podejmowana jest także decyzja o tym, czy wcześniejsze przyznanie się i szczegółowe przedstawienie okoliczności dokonania czynu będzie korzystne. Przygotowanie w wypadku sprawcy słusznie oskarżonego pozwala uzyskać wyrok sprawiedliwy i proporcjonalny do popełnionego uchybienia.

Kancelaria prawna Edyty Polak-Kukuły świadczy pomoc prawną osobom podejrzanym oraz oskarżonym w sprawach o oszustwo, a także inne przestępstwa. Zakres usług obejmuje przygotowanie strategii, dokumentacji dowodowej, uczestnictwo w przesłuchaniach oraz obronę w trakcie postępowania przed sądem.

Pomoc adwokata dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Należy zaznaczyć, że ze wsparcia prawnika mogą skorzystać również osoby podejrzewające, że padły ofiarą oszustwa lub innego przestępstwa. Jest to ważne nie tylko w standardowych sprawach karnych, lecz także w wypadku łamania prawa za pośrednictwem internetu, do którego dochodzi coraz częściej. Zgromadzenie materiałów dowodowych może wiązać się z pewnymi trudnościami. Kancelaria może jednak w imieniu poszkodowanego złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz przygotować niezbędną dokumentację — tyczy się to również przestępstw ściganych z urzędu.

Warto pamiętać, że adwokat może udzielić pomocy również w zakresie najważniejszym dla pokrzywdzonego – czyli odzyskaniu utraconego przez czyn zabroniony zdrowia, mienia lub uzyskania zadośćuczynienia. Kancelaria prawna może w imieniu osoby złożyć również wniosek o naprawienie szkody w trybie art. 49a k.p.k. oraz reprezentować jego interesy w postępowaniu karnym. W takiej sytuacji sąd, obok skazania oskarżonego za oszustwo, może zobowiązać sprawcę również do zrekompensowania pokrzywdzonemu poniesionych strat.

 

Kancelaria udziela pomocy prawnej osobom występującym w charakterze podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym, oskarżonym w postępowaniu sądowym oraz skazanym w postępowaniu wykonawczym. Kancelaria adwokacka zajmuje się:

Reprezentowaniem interesów klientów w postępowaniu przygotowawczym:

  • udział w przesłuchaniach czuwając nad przestrzeganiem praz przysługującym podejrzanym, a także       a także wspierając pokrzywdzonych, których prawa zostały naruszone w wyniku dokonanych na ich szkodę przestępstw
  • sporządzanie pism w ramach postępowania karnego

Reprezentowanie interesów klientów przed sądem I oraz II instancji:

  • inicjowanie postępowania karnego w związku z naruszeniem dóbr prawnie chronionych  i naruszeniem interesów pokrzywdzonego poprzez sporządzenie subsydiarnego aktu oskarżenia oraz prywatnego aktu oskarżenia

Reprezentowanie interesów oskarżonego:

  • sporządzanie zażalenia na postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania oraz udział w posiedzeniach aresztowych

Reprezentowanie interesów klientów w postępowaniu wykonawczym:

  • sporządzenie wniosku o odroczenie wykonania kary, o przerwę w wykonywaniu kary oraz warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty odbywania kary pozbawienia wolności, o ułaskawienie
  • udział w posiedzeniach sądu