kancelaria udziela pomocy prawnej osobom występującym w charakterze podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym, oskarżonym w postępowaniu sądowym oraz skazanym w postępowaniu wykonawczym. Kancelaria adwokacka zajmuje się:

– reprezentowaniem interesów klientów w postępowaniu przygotowawczym:

+ udział w przesłuchaniach czuwając nad przestrzeganiem praz przysługującym podejrzanym, a także       a także wspierając pokrzywdzonych, których prawa zostały naruszone w wyniku dokonanych na ich szkodę przestępstw

+ sporządzanie pism w ramach postępowania karnego

– reprezentowanie interesów klientów przed sądem I oraz II instancji:

+ inicjowanie postępowania karnego w związku z naruszeniem dóbr prawnie chronionych  i naruszeniem interesów pokrzywdzonego poprzez sporządzenie subsydiarnego aktu oskarżenia oraz prywatnego aktu oskarżenia

+ reprezentowanie interesów oskarżonego

+ sporządzanie zażalenia na postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania oraz udział w posiedzeniach aresztowych

– reprezentowanie interesów klientów w postępowaniu wykonawczym:

+ sporządzenie wniosku o odroczenie wykonania kary, o przerwę w wykonywaniu kary oraz warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty odbywania kary pozbawienia wolności, o ułaskawienie

+ udział w posiedzeniach sądu