W związku z tym, że na drodze dochodzi do różnych sytuacji warto wiedzieć czym tak dokładnie jest wypadek komunikacyjny oraz jakie niesie za sobą konsekwencje. Zgodnie z definicją jest to zdarzenie, w którym uczestniczył przynajmniej jeden pojazd (bez względu na to czy z napędem silnikowym czy nie), na wskutek którego szkody doznały osoby w nim uczestniczące lub powstały szkody majątkowe. Za wypadek komunikacyjny uznawane są zdarzenia mające miejsce w ruchu lądowym, powietrznym, jak i morskim.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie komunikacyjne?

1. Kierowca,

2. Pasażer,

3. Pieszy,

4. Rowerzysta.

W ramach usług świadczonych przez naszą kancelarię zajmujemy się reprezentowaniem uczestników ruchu drogowego. Klientom pomagamy również zweryfikować czy w związku z zaistniałą sytuacją należy im się odszkodowanie. Jednak przed sprawdzeniem jakie świadczenia mogą przysługiwać w wyniku szkody osobowej, należy przybliżyć znaczenie tego pojęcia.

Szkoda osobowa to strata jakiej doznaje poszkodowana osoba zarówno w sferze niemajątkowej, jak i majątkowej. Szkodą osobową może być zarówno cierpienie psychiczne, fizyczne, ale również majątkowe. Najogólniej mówiąc będą to wszystkie straty, które powstały na wskutek wypadku, a do których nie doszłoby, gdyby zdarzenie nie miało miejsca.

Jakie świadczenia mogą przysługiwać w następstwie szkody osobowej powstałej w wyniku wypadku komunikacyjnego?

• Zadośćuczynienie pieniężne, które może przyznać poszkodowanemu sąd za doznaną krzywdę.

• Zwrot kosztów za opiekę nad poszkodowanym, jego rehabilitację, leczenia, a także koszty transportu.

• Renta uzupełniająca czyli suma pieniędzy, która określana jest na podstawie różnicy dochodów jakie poszkodowany osiągał przed i po wypadku.

• Kapitalizacja renty czyli jednorazowe wypłacenie całej sumy pieniędzy, która normalnie zostałaby rozłożona na raty na okres kilku miesięcy, a nawet lat.

• Renta na zwiększone potrzeby.

Nasza kancelaria oferuje klientom również porady prawne w kwestiach związanych z wypadkiem komunikacyjnym. Najczęściej dotyczą one postępowania karnego, świadczeń ZUS i innych spraw z tego zakresu.