Kwestie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli reguluje KN, czyli Karta Nauczyciela. Zapisy w niej stanowią, iż karze podlegają zachowania, które uchybiają godności zawodu lub obowiązkom z tym zawodem związanym. Jakie to zachowania, czy należy do nich strajk, a także jak wygląda postępowanie dyscyplinarne – odpowiada adwokat Edyta Polak.

KN a kary dla nauczycieli – czym jest uchybienie godności zawodu i obowiązkom?

Każdy pedagog ma obowiązek kierować się dobrem i bezpieczeństwem uczniów, co oznacza również szanowanie ich godności osobistej oraz przestrzeganie zasad moralnych. Biorąc to pod uwagę, zauważamy, że odpowiedzialność za „uchybienie godności zawodu” można zinterpretować na wiele sposobów. Z tego powodu trudno określić jednoznacznie, jakie działania podlegają karze. To komisja dyscyplinarna nauczycieli ma za zadanie ustalić, czy w istocie doszło do naruszeń – pedagog może natomiast skorzystać z pomocy – również obrońcy – już na etapie wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Kwestie związane z odpowiedzialnością za uchybienie obowiązkom są bardziej klarowne, ponieważ obowiązki te zostały wyszczególnione w artykule 6 KN. Kary w tym przypadku mogą dotyczyć na przykład głoszenia poglądów rasistowskich, zaniedbania w kwestiach bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę czy też nierealizowanie podstawy programowej.

Czy udział w strajku wiąże się z odpowiedzialnością dyscyplinarną?

Nie. O ile dyrektor poinformował odpowiednie organy o pozostawaniu w sporze z pedagogami, to udział w strajku jest dobrowolny i legalny. Z tego powodu nie ma możliwości stawiania nauczyciela przed komisją dyscyplinarną, rzecznikiem, ani w żaden inny sposób do karania go za udział (ani za odmówienie udziału).

Pomoc dla nauczycieli w trakcie postępowania komisji

Obwiniony – czyli pedagog, który został powiadomiony o wszczęciu przeciwko niemu postępowania wyjaśniającego – ma prawo skorzystać z pomocy obrońcy: może być to pomoc adwokata. Oczywiście po pomoc prawną może zgłosić się w każdej chwili – na przykład celem wyjaśnienia wątpliwości związanych z zapisami ustawy. Takiego wsparcia prawnego udziela kancelaria adwokacka w Tarnowie Podgórnym i w Poznaniu.