Adwokat Edyta Polak – Kukuła jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie wieloletniej pracy w jednej z renomowanych kancelarii adwokackich w Poznaniu nabyła doświadczenie biorąc czynny udział w rozprawach sądowych w sprawach: cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych oraz z zakresu prawa karnego.

W trakcie dotychczasowej pracy zawodowej zajmowała się obsługą klientów indywidualnych oraz spółek prawa handlowego, zwłaszcza podmiotami zarządzającymi nieruchomościami.
Adwokat Edyta Polak – Kukuła prowadzi własną kancelarię, która świadczy usługi na rzecz podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych. Obsługa prawna jaką zapewnia kancelaria ukierunkowana jest na obronę interesów klienta przy zachowaniu najwyższych standardów w każdej prowadzonej sprawie.
Adwokat zapewnia pełny profesjonalizm w opracowaniu pism procesowych, a także aktywny udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami powszechnymi.
Kancelaria specjalizuje się w sprawach karnych ustalając strategię obrony z klientem z uwzględnieniem rangi dowodów zebranych przez organy ścigania oraz możliwością ich podważenia. Również klienci uzyskują fachową pomoc na etapie postępowania przygotowawczego w związku z realnym zagrożeniem zastosowania tymczasowego aresztowania i poszukiwania możliwości jego zamiany na inny nieizolacyjny środek zapobiegawczy. W sprawach karnych obrona oskarżonego winna być przygotowana w sposób perfekcyjny przy rozważeniu rangi dowodów obciążających jak i przemawiających na jego korzyść przy wyeksponowaniu reguły „in dubio pro reo” tzn. powstałe wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść oskarżonego.
Wsparcie prawne oferowane jest również osobom pokrzywdzonym, których dobra prawne zostały naruszone w wyniku dokonanych na ich szkodę przestępstw. W szczególności pomoc dotyczy przygotowania zawiadomień o przestępstwie i jego skierowanie do właściwej jednostki Prokuratury, udział w czynnościach w ramach prowadzonego postępowania przygotowawczego, a następnie sądowego. Kancelaria reprezentuje także interesy pokrzywdzonych poprzez domaganie się w wyroku skazującym oskarżonego nałożenia na niego obowiązku naprawienia szkody w przypadku powstania uszczerbku na dobrach materialnych, a także zadośćuczynienia z tytułu doznanej krzywdy.
Również adwokat świadczy pomoc prawną na etapie postępowania wykonawczego którego przepisy zawarte są w unormowaniach kodeksu karnego wykonawczego i dają szansę skazanym na złagodzenie dolegliwości związanych z odbyciem kary pozbawienia wolności. Takie możliwości przewidują regulacje dotyczące udzielania przerw w odbywaniu kary pozbawienia wolności, odroczenia kary pozbawienia wolności, przedterminowym warunkowym zwolnieniu i skierowanie wniosku o wydanie wyroku łącznego, a także przygotowanie wniosku o ułaskawienie. Osobom karanym udziela się porad dotyczących wdrożenia procedury o zatarcie skazania.
Pomoc prawna oferowana jest także w sprawach o rozwód i alimenty, jak również w zagadnieniach dotyczących praw rodzicielskich, w tym określenia zasad kontaktów rodzica z dzieckiem z uwzględnieniem dobra dziecka. Również udzielane są porady prawne w sprawach o ustalenie ojcostwa i zaprzeczenie ojcostwa.

Adwokat zapewnia także rzetelność w świadczonej pomocy prawnej w podejmowanych czynnościach opartych na normach prawnych prawa spadkowego, w tym w sprawach o dział spadku wraz ze zniesieniem współwłasności, rozporządzeniach testamentowych, dziedziczenia, przyjęcia i odrzucenia spadku.

Adwokat Edyta Polak – Kukuła prowadzi indywidualną praktykę adwokacką w ramach której doradza przedsiębiorcą funkcjonującym na rynku nowych technologii informatycznych, a w szczególności w zakresie zagadnień związanych z obrotem wirtualną walutą Bitcoin.