Bez względu na wiek i klasę, do której uczęszcza nasza pociecha, należy nastawić się na to, że któregoś dnia odbierzemy telefon od wychowawcy. Wypadki uczniów w szkole zdarzają się niestety bardzo często, dlatego warto wiedzieć, jakie kroki należy podjąć, gdy dojdzie do takiego zdarzenia. Nasza kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń, a także doradztwie w zakresie prawidłowego wypełniania protokołów powypadkowych.

Wypadek ucznia w szkole – co w takim przypadku robić?

Szkoła jako placówka publiczna zobowiązana jest do przestrzegania szeregu przepisów, które mają zapewnić uczniom bezpieczne warunki nauki i nie tylko. Ich nieprzestrzeganie może skutkować karą finansową lub odpowiedzialnością dyscyplinarną winnego niedopatrzeniom pedagogom.

W przypadku tego typu zdarzenia, niezbędne jest udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi, a także podjęcie działań, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości. O wypadku należy także niezwłocznie powiadomić rodziców lub opiekunów prawnych i zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Dyrektor ma obowiązek powołać zespół powypadkowy, w skład, którego wchodzi najczęściej pracownik odpowiedzialny za BHP, a także społeczny inspektor pracy. Głównym punktem prowadzenia postępowania powypadkowego jest odpowiednio sporządzony protokół powypadkowy. Bez tego dokumentu poszkodowany uczeń bądź jego rodzice, nie będzie mógł dochodzić od ubezpieczyciela odszkodowania. Zazwyczaj to z niego pokrywane są późniejsze koszty leczenia lub rehabilitacji.

Protokół powypadkowy – o czym należy pamiętać?

Dokumentacja, w tym przypadku protokół powypadkowy sporządza się zawsze w trzech egzemplarzach. Jeden z nich otrzymuje poszkodowany, drugi placówka, a trzecia dla organu prowadzącego lub kuratora oświaty, jeśli jest taka potrzeba. Protokół powypadkowy powinien zawierać informacje na temat okoliczności wypadku, przyczyn, osoby poszkodowanej, a także zespołu powypadkowego. Z treścią sporządzonego dokumentu powinni zaznajomić się poszkodowany, jego rodzice lub opiekuni prawni, a także zespół komisyjny. Przygotowany dokument doręcza się do osób uprawnionych, które mają 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego, zgłosić zastrzeżenia do zawartych ustaleń. Zastrzeżenia te można złożyć przewodniczącemu zespołu ustnie lub na piśmie, a on ma obowiązek wpisać je do protokołu. Zastrzeżenia te mogą dotyczyć między innymi niewykorzystywania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego, a także sprzeczności istotnych ustaleń.