Klienci biznesowi mogą liczyć na wsparcie kancelarii zarówno w postaci jednorazowej usługi, jak i stałej obsługi prawnej firmy. Świadczymy wsparcie w postaci konsultacji, sporządzania wszelkiego rodzaju dokumentacji związanej z zarejestrowaniem działalności, jak i z jej bieżącym funkcjonowaniem, ale nie tylko. Podejmujemy się również reprezentowania klientów w postępowaniu przed sądem, organami administracji publicznej, a także innymi instytucjami i organami (np. policja, prokuratura).

Świadczymy usługi w zakresie prawa gospodarczego, tzn. pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej, negocjacje warunków umów handlowych, opiniowanie umów, doradztwo w zakresie prawa pracy, przygotowywanie projektów uchwał, umów, regulaminów i innych aktów wewnętrznych. Mogą nam Państwo powierzyć także sprawy związane z egzekucją należności m.in. od nierzetelnych kontrahentów.

W ramach obsługi klientów biznesowych kancelaria oferuje również porady prawne w zakresie obrotu wirtualną walutą (bitcoin).

Obsługa prawna firm – na czym polega?

W najprostszym ujęciu jest to stała współpraca podmiotu gospodarczego z kancelarią adwokacką. Obejmuje regularne konsultacje w zakresie bieżących spraw biznesowych, a także szereg wspólnych działań związanych ściśle z profilem działania przedsiębiorstwa. Obsługa prawna firm może mieć charakter doraźny — polegający na zwracaniu się do adwokata o pomoc w ważnych sprawach pojawiających się w toku podejmowanych przez podmiot działań, lub stały. Taka forma współpracy obejmuje regularne konsultacje, ścisłą współpracę oraz omawianie większości podejmowanych decyzji z kancelarią.

Rolą kancelarii we współpracy z przedsiębiorstwem jest przede wszystkim analiza i opiniowanie dokumentów i umów. W ramach obsługi prawnej firm do zadań adwokata często należy także sporządzanie aktów, regulaminów i pism w imieniu podmiotu gospodarczego oraz reprezentację przed sądem oraz organami administracyjnymi państwa.

Sprawdzanie umowy przez prawnika

Adwokat dzięki posiadanej wiedzy oraz znajomości zmian w prawie cywilnym i gospodarczym może weryfikować postanowienia porozumień zarówno pod względem ich poprawności w świetle aktualnie obowiązujących przepisów, jak i możliwych konsekwencji ich postanowień. Wykonywanie takich czynności w ramach obsługi prawnej firm pozwala uniknąć nieścisłości i błędów, a także ryzyka unieważnienia zawartych porozumień w wyniku zastosowania klauzul niedozwolonych.

Sprawdzenie lub sporządzenie umowy przez kancelarię adwokacką obejmuje przede wszystkim weryfikację postanowień zawieranego porozumienia. Czynność ta ma na celu potwierdzenie, że jest on w pełni poprawny, zgodny z prawem oraz nie zawiera postanowień, które mogłyby zostać wykorzystane na niekorzyść firmy. Obsługa prawna może obejmować również ustalanie z kontrahentami treści i formy poszczególnych punktów umowy w celu uzyskania satysfakcjonującego dla obu stron konsensusu.

Pomoc prawnika w opracowywaniu strategii działania w poszczególnych sprawach

Sprawy procesowe i pozaprocesowe dotyczące podmiotów gospodarczych obejmują szereg działań, takich jak spory i postępowania przed sądem, negocjacje czy dochodzenie roszczeń. Obsługa prawna firm przez kancelarię adwokacką obejmuje również opracowywanie strategii w takich sytuacjach. Dzięki kompleksowemu przygotowaniu możliwe jest szczegółowe ustalenie celów i priorytetów przedsiębiorstwa w określonym postępowaniu, a także plan podejmowanych działań.

Rzetelne przygotowanie do postępowania pozwala odpowiednio wcześniej ustalić, czy z perspektywy firmy więcej korzyści przyniesie polubowne załatwienie sprawy, czy dochodzenie roszczeń w procesie sądowym. W ramach obsługi prawnej możliwe jest także przekazanie kancelarii adwokackiej pełnomocnictwa w danej sprawie.

Sporządzanie pism przedprocesowych dla firm

Naruszenia dóbr osobistych, nieuregulowane należności oraz inne działania przynoszące niekorzyść dla podmiotu gospodarczego wymagają zaangażowania legalnych środków. Przed wejściem na drogę procesową możliwe jest podjęcie innych, łagodniejszych kroków. W ramach obsługi prawnej kancelaria może podjąć się również sporządzania pism przedprocesowych. Mają na celu uregulowanie sytuacji w drodze pozasądowej oraz informowanie o krokach, które zostaną podjęte w sytuacji braku odpowiedzi na wysunięte roszczenia. Takim dokumentem może być wezwanie do zapłaty lub do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych firmy — na przykład działań mających na celu podważenie dobrego imienia czy też nieuprawnionego wykorzystania własności intelektualnej.

Reprezentacja firmy w sądach

Obsługa prawna adwokata w sprawach sądowych to bardzo szeroki zakres działań, ponieważ sprawy o charakterze gospodarczym zwykle mają bardzo kompleksowy i złożony przebieg. Firma będąca jego stroną ma obowiązek dostarczać materiały dowodowe, przedkładać wnioski i brać aktywny udział w przesłuchaniach. Wymaga to kontrolowania szeregu terminów procesowych oraz monitorowania działań i decyzji sądu pod względem uchybień, a także zgłaszania zastrzeżeń.

Obsługa prawna kancelarii w ramach pełnomocnictwa może obejmować wszystkie te czynności, a także podejmowanie środków odwoławczych w wypadku niekorzystnej dla firmy decyzji. Bieżące wsparcie adwokata jest ogromną pomocą w zakresie dopełnienia wszystkich obowiązków w terminie oraz zwiększa szanse na uzyskanie korzystnego orzeczenia.