Dochodzenie odszkodowań w sprawach o wypadki komunikacyjne

Dochodzenie odszkodowań w sprawach o wypadki komunikacyjne — reprezentacja klienta w rozmowach przedsądowych

W 2022 roku na polskich drogach miało miejsce aż 19 373 zdarzenia, z czego aż ponad 97% było spowodowane przez czynnik ludzki. Osobom, które w takiej sytuacji zostały poszkodowane, niezależnie od tego, czy poniosły straty materialne, czy też uszczerbek na zdrowiu, przysługuje odszkodowanie za wypadek komunikacyjny. W tym artykule omówimy szczegółowo takie przypadki od strony prawnej, a także wskażemy na możliwości dostępne dla tych, którzy spotkali się z zaniżeniem rekompensaty.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny – komu przysługuje i kto je wypłaca?

Zdarzenia drogowe możemy podzielić na dwie kategorie: stłuczki, w których doszło wyłącznie do uszkodzenia pojazdu, oraz wypadki, w których co najmniej jedna osoba została ranna. Za uszczerbki na zdrowiu oraz szkody materialne poniesione przez poszkodowanych odszkodowanie wypłacane jest z OC sprawcy — niezależnie od tego, czy poszkodowanym jest kierowca, pasażer, przechodzień czy np. rowerzysta. W niektórych sytuacjach zdrowotne skutki kolizji komunikacyjnych mogą być objęte również polisą NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków). Uszkodzenia materialne poniesione przez sprawcę z kolei mogą być również pokryte z jego AutoCasco – jest to jednak dobrowolne ubezpieczenie, więc nie w każdym wypadku ma zastosowanie.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny niemalże w każdym scenariuszu będzie wypłacane przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Scenariusze, w których jego kwota zostanie drastycznie zaniżona lub TU przedstawi poszkodowanemu decyzję odmowną, nie są rzadkością. Nie każda osoba jednak wie, że w żadnym wypadku nie jest to sytuacja bez wyjścia — prawna ochrona poszkodowanych przewiduje kilka sposobów na odzyskanie środków.

Kwota odszkodowania za wypadek drogowy – ile powinna wynosić?

W sytuacjach, gdy poszkodowany został ranny, warto mieć na uwadze, że zasady ustalania wysokości należnej mu rekompensaty są uregulowane prawnie. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2002 r., Nr 234, poz. 1934 z późn. zm.) przedstawiono kwalifikację procentową uszczerbków na zdrowiu. Zgodnie z nią, stopień powagi urazu bezpośrednio przekłada się na kwotę odszkodowania za wypadek drogowy.

Co więcej, art. 415 kodeksu cywilnego w brzmieniu „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia” zobowiązuje sprawców do materialnej odpowiedzialności za wszystkie skutki zdarzenia. Oznacza to, że odszkodowanie za wypadek komunikacyjny powinno objąć również inne straty i szkody, które poniósł poszkodowany. Zalicza się do nich koszty leczenia oraz dojazdów do szpitali i ośrodków rehabilitacyjnych, utracone dochody i inne możliwości zarobkowe, a także inne wydatki poniesione przez ofiarę zdarzenia.

Zaniżenie odszkodowania za wypadek komunikacyjny lub odmowa jego wypłacenia — co dalej?

Poszkodowani w kolizji drogowej nie zawsze od razu uzyskują wszystkie należne im środki. Zdarza się, że towarzystwo ubezpieczeniowe błędnie interpretuje lub zaniża należną kwotę. W takich sytuacjach możliwe jest złożenie odwołania i skorzystanie z usług adwokata. Pomoc prawna podczas ugody obejmuje przygotowanie strategii negocjacyjnych, które mają na celu uzyskanie kwoty odszkodowania za wypadek komunikacyjny na drodze pozasądowej. Jeśli ten sposób nie przyniesie oczekiwanych skutków, możliwe jest wszczęcie postępowania sądowego na drodze cywilnej. Prawnik może wówczas pomóc w skompletowaniu materiałów dowodowych, na podstawie których zostanie ustalona należna wysokość rekompensaty, jaka powinna zostać wypłacona z ubezpieczenia sprawcy.

Kancelaria adwokacka Edyty Polak-Kukuły — pomoc prawna dla poszkodowanych w wypadkach

Świadczona przeze mnie pomoc prawna obejmuje również sprawy o odszkodowanie w wypadkach komunikacyjnych przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym. Zakres usług kancelarii obejmuje reprezentację klienta w rozmowach przedsądowych celem doprowadzenia do ugody, opracowywanie strategii działania, a także sporządzenie treści umów ugodowych. W przypadku braku możliwości uzyskania porozumienia mogę zająć się także reprezentacją
poszkodowanego w sprawie sądowej, dbając również o przygotowanie dokumentacji dowodowej oraz dopilnowanie terminów procesowych.